tytul

ewaluacja SRPSW ramach projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną” Gmina Jonkowo wspólnie z nami wypracowała strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020. Po pierwszym roku jej realizacji, w dniu 21 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Jonkowie odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. wdrażania i monitoringu. Przedstawiciele Fundacji, Prezes i Wiceprezes Zarządu, uczestniczyli w pracach z głosem doradczym oraz jako moderatorzy spotkania, co stanowiło kontynuację współpracy zapoczątkowanej w ramach projektu.

Zespół zadaniowy ds. wdrażania i monitoringu strategii działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo jako organ inicjatywy, konsultacyjny i opiniodawczy. Do jego zadań należy w szczególności prowadzenie regularnego monitoringu oraz okresowej oceny postępów w realizacji strategii, a także przedkładanie władzom gminy stosownych wniosków i rekomendacji w przedmiotowym obszarze. Podczas marcowego spotkania członkowie zespołu omówili większe i mniejsze sukcesy, które w 2015 r. na polu zadań społecznych odniosły lokalne instytucje i organizacje obywatelskie, z aktywnym zaangażowaniem mieszkańców. Wskazano również pojawiające się zagrożenia i wyzwania oraz szanse i możliwości, z których warto skorzystać, aby skuteczniej wdrażać cele strategii – szczególnie w obszarach dotyczących problemów i niezaspokojonych ważnych zbiorowych potrzeb, które będą wymagały w przyszłości coraz większej koncentracji zasobów i działań samorządu.