tytul

asos logoZadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2015


 

Projekt „Pokolenia nie mają granic” obejmował działania służące budowie sieci wolontariatu międzypokoleniowego w Gminie Jonkowo. Wiele jego efektów nie ma widocznego charakteru, przyjmując wymiar indywidualny i wyrażając się w szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i wdzięczności za otrzymane wsparcie. Zachęcamy natomiast do zapoznania się z „namacalnymi” rezultatami podjętych działań – broszurą, którą wypracowaliśmy we współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu; oraz spotem promującym integrację międzypokoleniową nakręconym przez uczestników pod czujnym okiem Michała Bartoszewicza.

Spot "Pokolenia nie maja granic"

Broszura "Pokolenia nie maja granic"

Spotkanie podsumowujące projekt
Nadszedł czas na pierwsze refleksje oraz podzielenie się wrażeniami z tego, co działo się w czasie projektu. Okazją ku temu było spotkanie podsumowujące, które odbyło się 14 grudnia w Gimnazjum w Jonkowie – podziękowaniom, miłym słowom i zapewnieniom o kontynuacji podjętych działań nie było końca…

„W sieci” - 21 listopada 2015 r.
Uczestnicy prelekcji Marty Bartoszewicz – rzeczniczki Urzędu Miasta w Olsztynie, mogli dowiedzieć się, jakie możliwości daje Internet w zdobywaniu wiedzy, pokonywaniu barier przestrzennych i czasowych czy kontaktach międzyludzkich. Ważna jest jednak również świadomość zagrożeń, jakie ze sobą niesie oraz sposobu postępowania, który może ustrzec nas przed utratą prywatności, dobrego imienia, pracy bądź oszczędności.

Wizyta studyjna – 14 listopada 2015 r.
Celem wyjazdu był Morąg, gdzie uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pan Jerzy Konopko – Prezes Stowarzyszenia opowiedział o ośmioletniej już działalności UTW, zwracając uwagę zarówno na sukcesy, jak i wyzwania. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przygotowania pola przyszłej współpracy pomiędzy UTW w Morągu a Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jonkowie.

Warsztaty filmowe
Uczestnicy projektu wzięli udział w czterodniowych warsztatach filmowych, na których razem z prowadzącym – Michałem Bartoszewiczem poznawali tajniki sztuki filmowej. Wcielając się w role charakteryzatorów, scenarzystów, kamerzystów, oświetleniowców i aktorów nakręcili spot promujący integrację międzypokoleniową i wolontariat na rzecz osób starszych. Premiera już wkrótce!

„Psychoprofilaktyka zdrowego stylu życia a jakość życia osób starszych”
Prelekcja odbyła się w dniu 22 października 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. Poprowadziła ją Grażyna Dziadowicz-Kulka, która mówiła m.in. o zdrowiu psychicznym i fizycznym jako podstawowym i niezwykle ważnym elemencie życia człowieka; czynnikach warunkujących zdrowie oraz o planie na CUUD – jak zadbać o siebie, czyli o swoje Ciało – Umysł – Uczucia – Duszę…

„Nie taki urząd straszny… Senior w kontaktach z administracją publiczną″
W dniu 12 września w Nowym Kawkowie odbyła się trzecia prelekcja dla mieszkańców Gminy Jonkowo. Poprowadził ją Maciej Jurzyński – urzędnik służby cywilnej, politolog, administratywista, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. jakie mają prawa w urzędzie, czym powinien cechować się urząd przyjazny dla obywatela oraz jak przydatny, przy załatwianiu spraw w urzędzie, może okazać się Internet. Była to również okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz dyskusji na temat urzędu dostępnego i przyjaznego każdemu obywatelowi.

Szkolenie wolontariusza
Uczestnicy projektu wzięli udział w trzydniowym szkoleniu (20 czerwca, 3 lipca, 24 sierpnia), przygotowującym ich do roli wolontariuszy. Poprowadził je Michał Szulc, z jednej strony przekazując swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze wolontariatu, a z drugiej – motywując uczestników do odkrycia własnych potrzeb, oczekiwań oraz potencjału. Szczególna uwaga poświęcona została potrzebom osób starszych i specyfice kierowanego do nich wsparcia.

Wizyta studyjna – 25 sierpnia 2015 r.
Celem wizyty było Centrum Wolontariatu w Gołdapi prowadzone przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”. Na spotkaniu przygotowanym i poprowadzonym przez Panią Dorotę Łasica, pełniącą funkcję Dyrektora Centrum, uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób ono funkcjonuje, a także mogli porozmawiać o blaskach i cieniach wolontariatu.


„Psychologiczne aspekty starzenia się i starości – kryzys czy wyzwanie?”
O blaskach i cieniach późnej dorosłości rozmawiała z uczestnikami drugiej prelekcji (12 sierpnia br.) Grażyna Dziadowicz-Kulka – psycholog, life-coach, trener i propagatorka zdrowego trybu życia. Poruszane na spotkaniu kwestie dotyczyły m.in. różnych wymiarów starości, pozytywnych i negatywnych aspektów starzenia się, psychologicznych teorii przystosowania się do starości, głównych potrzeb człowieka w okresie późnej dorosłości oraz ageizmu. Uczestnicy mają natomiast do przemyślenia: Na co się decyduję? Czy moja jesień życia będzie pełna barw, słoneczna czy słotna i bezowocna?

„Zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów”
Jaka jest skala przemocy wobec osób starszych? Czy występuje w naszym sąsiedztwie? Jak jej przeciwdziałać oraz kiedy i w jaki sposób reagować? Ofiarami jakich przestępstw najczęściej stają się seniorzy? Jak zadbać o ich bezpieczeństwo?
Na te i wiele innych pytań można było poznać odpowiedź na prelekcji „Zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów”, która odbyła się 14 lipca br. w Jonkowie. Spotkanie poprowadziły funkcjonariuszki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – asp. szt. Joanna Śmilgin-Lis oraz st. asp. Joanna Radek. 

Raport z badania młodzieży

Wyjazd integracyjny - 13 czerwca 2015 r.
Jednym ze sposobów na integrację jest wspólny wyjazd - uczestnicy projektu razem wybrali się do kina i na spacer po Parku Centralnym w Olsztynie. Pogoda dopisała, humory uczestnikom również. 

Szkolenie „Skuteczna praca z wolontariuszem” - 8-9 czerwca 2015 r.
Jak przygotować organizację do pracy z wolontariuszami? Jaką wiedzę trzeba posiadać, aby skutecznie i prawidłowo koordynować pracę wolontariuszy? W jaki sposób motywować młodych ludzi do działania na rzecz innych?
Odpowiedzi na te pytania (i szereg innych) próbowaliśmy uzyskać podczas szkolenia w zakresie skutecznej pracy z wolontariuszem, które w dniach 8 i 9 czerwca w Jonkowie prowadził Michał Szulc. Wzięła w nim udział kadra zaangażowana w pracę z wolontariuszami i młodzieżą, w tym kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie, nauczyciele i pedagodzy ze szkół funkcjonujących na terenie gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pielęgniarka środowiskowa oraz rodzice młodych wolontariuszy biorących udział w projekcie. Zdobyta na szkoleniu wiedza zostanie wykorzystana w dalszych działaniach projektu, ale także codziennej pracy zawodowej, aktywności społecznej i innych inicjatywach realizowanych na terenie Gminy Jonkowo. 

Warsztaty arteterapii - 23 maja 2015 r.
Integracji międzypokoleniowej ciąg dalszy… Uczestnicy projektu spotkali się w świetlicy w Szałstrach, podczas warsztatów arteterapii prowadzonych przez Jolantę Śmiarowską. Przełamywaniu lodów służył wspólny śpiew i tworzenie prac plastycznych, których motyw przewodni stanowiły „Odgłosy natury”. 

Warsztaty integracyjne - 16 maja 2015 r.
Integracja międzypokoleniowa stanowi jeden z najważniejszych aspektów projektu „Pokolenia nie mają granic”. Aby tych granic i barier faktycznie nie było, istotne jest wzajemne poznanie się młodzieży i seniorów, wspólnie spędzony czas, rozmowa, a także praca nad osiągnięciem celu, który łączy. Pierwszą ku temu okazją były warsztaty integracyjne w świetlicy szkolnej w Nowym Kawkowie, prowadzone przez Marka Jurzyńskiego. Podczas spotkania początkowe obawy i nieśmiałość uczestników ustąpiły miejsca wspólnej akcji i dobrej zabawie, w trakcie której różnice wieku okazały się nie mieć znaczenia. Tak więc miło i aktywnie spędziliśmy czas. 

Zaproszenie młodzieży gimnazjalnej do udziału w projekcie

Idea projektu:
Celem inicjatywy jest zbudowanie lokalnej społecznej sieci wolontariatu międzypokoleniowego na rzecz seniorów w Gminie Jonkowo, szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, o ograniczonej samodzielności. Chodzi o integrację międzypokoleniową oraz poprawę sytuacji osób starszych znajdujących się w gorszym położeniu. Cel ten będzie realizowany poprzez: wspólne uczestnictwo młodzieży i seniorów w warsztatach, spotkaniach i wyjazdach; działania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu oraz bezpośrednie wsparcie osób starszych.
Realizacji projektu przyświecają wizja oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020, a zwłaszcza zawarte w niej postulaty:
- aby wszyscy mieszkańcy, również osoby doświadczające na co dzień różnych trudności i barier w funkcjonowaniu (np. osoby starsze i niepełnosprawne), mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,
- aby w życiu rodzinnym i społecznym dominowały wzajemny szacunek i wsparcie, zrozumienie i tolerancja dla odmiennych poglądów, wysoki poziom solidarności społecznej oraz gotowość do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia - 31 grudnia 2015 r.

Realizatorzy: Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (lider) oraz Gmina Jonkowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (partner); współpraca nieformalna: Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jonkowie

Grupy docelowe projektu:
1) Młodzież w wieku gimnazjalnym (12 osób, zarówno chłopcy jak i dziewczęta).
2) Seniorzy - członkowie gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów (6 osób).
3) Osoby starsze znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji - w podeszłym wieku, samotne, niepełnosprawne, o ograniczonej samodzielności (12 osób).
4) Kadra GOPS (kierownik, pracownicy socjalni), szkoły (pedagodzy, nauczyciele), a także rodzice i inne osoby zaangażowane w pracę z młodymi wolontariuszami (12 osób).
5) Do pośrednich adresatów można zaliczyć całą populację młodzieży gimnazjalnej w Gminie, wśród której upowszechniane będą rezultaty projektu.

Harmonogram działań:
• Rekrutacja uczestników projektu (kwiecień 2015)
• Integracja międzypokoleniowa: warsztaty integracyjne i arteterapii, wyjazd integracyjny (maj-czerwiec 2015)
• Badania ankietowe wśród młodzieży służące poznaniu ich świadomości, przekonań oraz postaw wobec osób starszych (maj-czerwiec 2015)
• Warsztaty edukacyjne: prelekcje, szkolenia dla wolontariuszy i kadry, wizyty studyjne (czerwiec-listopad 2015)
• Wsparcie osób starszych poprzez wolontariat międzypokoleniowy (czerwiec-grudzień 2015)
• Warsztaty filmowe służące opracowaniu spotu promującego wolontariat na rzecz osób starszych (wrzesień-listopad 2015)
• Promocja wolontariatu wśród młodzieży (listopad-grudzień 2015)