tytul

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych prowadzi działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą, z których zysk służy wyłącznie celom społecznym. Dysponujemy zespołem specjalistów odznaczających się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym. Gwarantujemy elastyczne podejście, umożliwiające dopasowanie zakresu usługi oraz jej ceny do potrzeb i możliwości klienta, a także profesjonalne wykonanie zlecenia na najwyższym poziomie.

Poniżej prezentujemy zakres usług płatnych realizowanych przez Fundację.*

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Oferujemy kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz wykonawcze w zakresie:

1planowanie) Przygotowania/aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych JST, w szczególności:
- strategii rozwoju;
- planów odnowy miejscowości;
- strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- programów rozwoju ekonomii społecznej;
- programów pomocy społecznej (np. w zakresie wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Zapewniamy pomoc w formie: opracowania projektu strategii lub programu; przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych (np. badania ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców samorządu); moderowania warsztatów eksperckich oraz spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami; doradztwa metodycznego i merytorycznego dla pracowników samorządu – od momentu podjęcia decyzji o potrzebie opracowania dokumentu do jego przyjęcia przez organ stanowiący JST.

2) Wdrażania i monitoringu dokumentów strategicznych i programowych, np. poprzez opracowanie okresowych sprawozdań i raportów, badania ewaluacyjne, moderowanie spotkań i warsztatów.

3) Realizacji badań społecznych dot. rozwoju lokalnego oraz problemów i zagrożeń społecznych – na potrzeby opracowania strategii rozwoju, planów rewitalizacji, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocy społecznej itp.
W skład usługi wchodzi opracowanie koncepcji badań, przygotowanie narzędzi badawczych, analiza i interpretacja danych oraz opracowanie raportu zawierającego wyniki badań, a także wnioski i rekomendacje.

4) Wzmacniania partycypacji obywatelskiej na terenie JST m.in. poprzez prowadzenie prelekcji i szkoleń na temat zasad i narzędzi konsultacji społecznych, moderowanie spotkań roboczych i warsztatów mających na celu ulepszanie wewnętrznych regulacji prawnych, usprawnianie komunikacji na linii władze – mieszkańcy itp.

DLA SZKÓŁ, ORGANIZACJI OBYWATELSKICH I GRUP NIEFORMALNYCH

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych adresowanych do określonych grup (np. dzieci i młodzież, seniorzy, społeczność lokalna) dotyczących szeroko rozumianej sfery aktywności społecznej i obywatelskiej, w szczególności:spotkanie

  • umożliwiających nabywanie kompetencji w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów lokalnych (podstawy myślenia projektowego);
  • przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym (prawa człowieka, zasady demokracji lokalnej, zdobywanie praktycznych umiejętności np. formułowanie pism urzędowych, petycji do władz);
  • upowszechniających wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej;
  • trening kompetencji osobistych i społecznych.

 

*Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu KC.