tytul

Fundacja została ustanowiona w dniu 6 lutego 2012 r. przez braci Macieja i Marka Jurzyńskich, aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusz Joannę Brzoskowską w kancelarii notarialnej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/8 w Olsztynie.
Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 8 lutego 2012 roku. Numer KRS: 0000410769

 

Misja

Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społecznej to cel, dla realizacji którego powstała Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (OFIP).
Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest dość młode, jednak obejmuje obszary i postawy od wielu lat ważne z perspektywy demokratycznego państwa. Tworzy je, z jednej strony aktywność grup osób, przejawiająca się w działalności organizacji pozarządowych czy wspólnot lokalnych, a z drugiej - świadomość obywatelska każdego z nas. Pamiętając o tym, że w obu tych obszarach najistotniejsi są ludzie - aktywni, świadomi swoich praw oraz nastawieni na rozwój, działamy na rzecz:

 1. aktywności społecznej i zawodowej;
 2. umacniania rodziny w wypełnieniu przez nią podstawowych funkcji;
 3. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. rozwoju oświaty, kultury i sztuki;
 5. podnoszenia świadomości obywatelskiej i prawnej w społeczeństwie;
 6. wsparcia i promocji przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej;
 7. promocji kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
 8. ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt;
 9. promocji, upowszechniania i organizacji wolontariatu.

 

 Standardy działania

Fundacja prowadzi działalność w sposób transparentny, zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa. Istotne znaczenie mają dla nas zasady zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, odpowiadanie na potrzeby, włączanie i konsensus.
Posiadamy wewnętrzne procedury działania:

 • politykę rachunkowości;
 • instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Należymy do grona organizacji pozarządowych tworzących Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD oraz Koalicji przeciwko mowie nienawiści.