tytul

logowm

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


 

Spotkanie podsumowujące projekt
W dniu 28 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Nic o nas bez nas – partycypacja obywatelska w gminie Świętajno”. Było ono okazją do przedstawienia rekomendacji w zakresie rozwoju społecznego gminy, wypracowanych na bazie spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych oraz warsztatów strategicznych; a także do dyskusji na temat uwarunkowań rozwoju gminy oraz wyzwań partycypacji lokalnej.

Warsztaty strategiczne – podsumowanie
W dniach 10 września i 6 października w Świętajnie odbyły się warsztaty strategiczne służące wypracowaniu założeń Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świętajno na lata 2016-2023. Uczestniczyły w nich osoby profesjonalnie działające w obszarze pomocy społecznej, w tym m.in. przedstawiciele władz gminy – radni i sołtysi, GOPS, oświaty, kultury, policji oraz organizacji pozarządowych.

„Nic o nas bez nas. Rozwój społeczny gminy Świętajno z perspektywy jej mieszkańców”
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań społecznych przeprowadzonych w ramach projektu. Wzięło w nich udział 255 dorosłych mieszkańców gminy oraz 161 uczniów gimnazjów w Świętajnie i Spychowie, którzy mieli możliwość anonimowego wyrażenia swoich opinii m.in. na temat jakości życia w gminie, problemów występujących w ich otoczeniu i rodzinach, a także stopnia integracji lokalnych społeczności.

Raport z badań społecznych

Warsztaty edukacyjne w sołectwach – podsumowanie
Spotkaniami w Spychowie i Koczku zakończyliśmy cykl warsztatów z udziałem mieszkańców piętnastu sołectw. Każde z nich to różni ludzie, inny stopień aktywności społecznej, specyficzne potrzeby i różne wizje rozwoju gminy. Warsztaty służyły przede wszystkim edukacji mieszkańców w zakresie zasad i korzyści wynikających z partycypacji społecznej, praw obywatelskich oraz kompetencji samorządu, ale także zachęceniu ich do podejmowania aktywności na rzecz swojego otoczenia. Wspólnie z uczestnikami spotkań identyfikowaliśmy lokalne zasoby, problemy i potrzeby społeczne, a także projektowaliśmy drogi rozwoju społecznego gminy.

Kalendarium warsztatów edukacyjnych w sołectwach
16 czerwca - Piasutno
3 lipca - Biały Grunt, Stare Czajki, Nowe Czajki, Zielone, Jerominy, Jeruty, Chochół
15 lipca - Kolonia, Długi Borek
16 lipca - Świętajno
22 lipca - Jerutki, Konrady
27 lipca - Spychowo, Koczek

Warsztaty edukacyjne z udziałem seniorek - 16 czerwca 2015 r.
W Spychowie spotkaliśmy się z grupą aktywnych seniorek - tworzą one Klub Seniorit „Siostry Juranda”, niektóre z nich działają w stowarzyszeniu „Przyjazne Spychowo”, współtworzą grupy teatralne, uczestniczą w organizacji lokalnych imprez, a także… mają ciekawe pomysły na rozwój gminy. 

Warsztaty edukacyjne z udziałem młodzieży - 19 maja 2015 r.
Spotkaniem z młodzieżą uczęszczającą do Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Świętajnie rozpoczęliśmy cykl warsztatów edukacyjnych. Młodzi mieszkańcy gminy Świętajno wykazali się dużym stopniem zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje gmina i jej władze. Mają też ciekawe pomysły na rozwój społeczny gminy poprzez inicjatywy na rzecz młodych ludzi, ukierunkowane na ich dobry start w dorosłe życie. 

Spotkanie z władzami gminy Świętajno - 19 maja 2015 r.
W ramach zainicjowania procesu planowania partycypacyjnego, podczas sesji Rady Gminy przedstawiliśmy założenia projektu, kładąc szczególny nacisk na zasady partycypacji publicznej i konsultacji społecznych. Zaprezentowaliśmy również planowany harmonogram projektu, zachęcając radnych i sołtysów do aktywnego włączania się w organizację działań na terenie poszczególnych sołectw.

O projekcie
W dniu 1 kwietnia 2015 r. rozpoczynamy realizację projektu „Nic o nas bez nas - partycypacja obywatelska w gminie Świętajno”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Główny cel projektu stanowi zwiększenie zaangażowania społeczności gminy Świętajno w obszarze planowania lokalnej polityki społecznej służącej wspieraniu integracji, podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych mieszkańców, a także rozwiązywaniu występujących problemów społecznych. Podejmowane w jego ramach działania będą miały charakter wielopłaszczyznowy służąc z jednej strony wzrostowi aktywności obywatelskiej mieszkańców, a z drugiej podniesieniu świadomości władz oraz osób działających w obszarze pomocy społecznej - w zakresie partycypacji społecznej i obywatelskiej. Mieszkańcom gminy zostanie stworzona możliwość (również poprzez zmniejszanie barier) wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań, zarówno podczas warsztatów edukacyjnych, jak i badań ankietowych, co przyczyni się do stworzenia podstaw ich aktywności w przyszłości. Natomiast dostrzeżenie przez władze gminy korzyści płynących ze stosowania partycypacyjnych metod planowania strategicznego będzie sprzyjało trwałości zastosowanych rozwiązań i przełożeniu ich na inne obszary życia społecznego w gminie.

logo swiejatnoPartner projektu
Gmina Świętajno - gmina położona w powiecie szczycieńskim, sąsiadująca z gminami: Szczytno (gm. wiejska), Rozogi, Ruciane-Nida, Piecki oraz Dźwierzuty. Pod względem administracyjnym obejmuje 15 sołectw, w skład których wchodzi 26 miejscowości. Jej powierzchnia wynosi 27 955 ha. W 2013 roku gminę zamieszkiwało niewiele ponad 6 tysięcy mieszkańców.
http://www.swietajno-ug.wwm.pl/

Harmonogram działań
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2015 - 31 października 2015
1. Zainicjowanie działań partycypacyjnych w gminie (kwiecień - maj 2015)
2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań społecznych (maj - sierpień 2015)
3. Warsztaty edukacyjne (maj - wrzesień 2015)
4. Warsztaty strategiczne (wrzesień - październik 2015)
5. Podsumowanie i upowszechnianie rezultatów projektu (październik 2015)