tytul

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego logowm


 

Zakończenie projektu
W dniu 30 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łucie odbyło się spotkanie kończące projekt „Kurs na partycypację obywatelską”, podczas którego podsumowano zrealizowane działania oraz dyskutowano nad możliwościami i sposobami kontynuacji konstruktywnego dialogu z mieszkańcami.

Projekt „Kurs na partycypację obywatelską” to osiem miesięcy obfitujących w działania edukacyjne, w których wzięli udział: wójt, radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Łukcie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie oraz innych jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy nie pełniący funkcji publicznych. W badaniach ankietowych uczestniczyło natomiast 230 osób w wieku 15 lat i więcej, co stanowiło ponad 5% wszystkich mieszkańców.

Od kwietnia do listopada 2016 roku zrealizowaliśmy 8 warsztatów edukacyjnych z mieszkańcami Gminy, 2 spotkania z władzami (inicjujące i podsumowujące), szkolenie z zakresu dobrej administracji i konsultacji społecznych, wizytę studyjną w Gminie Kozłowo oraz warsztat z osobami profesjonalnie zajmującymi się polityką społeczną w Gminie. We wszystkich działaniach w ramach projektu wzięło udział 111 osób.

Warsztaty edukacyjne - wrzesień 2016 r.
W ramach projektu przeprowadziliśmy 8 warsztatów z udziałem mieszkańców gminy, podczas których mogli wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie jej rozwoju. Spotkania miały na celu także edukację w zakresie partycypacji obywatelskiej i kompetencji samorządu, a także zachęcenie mieszkańców do samokształcenia oraz podejmowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnie z uczestnikami spotkań identyfikowaliśmy lokalne zasoby, problemy i potrzeby społeczne, a także projektowaliśmy drogi rozwoju społecznego gminy.

Kalendarium warsztatów edukacyjnych:
20 września – Ględy, Mostkowo
21 września – Zajączkowo, Komorowo
22 września – Łukta, Ramoty
26 września – Pelnik, Molza

Wizyta studyjna w Gminie Kozłowo – 21 czerwca 2016 r.
W ramach drugiego etapu cyklu edukacyjnego uczestnicy projektu udali się z wizytą do Gminy Kozłowo, w celu wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej. W Browinie – Wiosce Pogody Ducha przywitani zostali przez Wójta Gminy Kozłowo – Jacka Jankowskiego, Przewodniczącą Rady Gminy – Alicję Eidtner, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie - Elżbietę Świgoń oraz lokalnego lidera – Krzysztofa Bucholskiego. Gospodarze oprowadzili gości po Browinie, przedstawiając im jej historię oraz plany na przyszłość. W ramach wizyty przedstawiciele Gminy Łukta odwiedzili Turówko, Sławkę Małą i Zaborowo, gdzie sołtysi i przedstawiciele lokalnych społeczności pokazali im przejawy zaangażowania mieszkańców w wygląd i estetykę wsi. Na spotkaniu w świetlicy w Turówku ekspert ds. partycypacji publicznej – Marek Jurzyński przedstawił prezentację pt. „Partycypacja obywatelska w praktyce na przykładzie planowania strategicznego w Gminie Kozłowo”. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Folwarku Miłkowiec w Gołębiewie.

Szkolenie „Dobra administracja w kontekście partycypacji obywatelskiej” – 6 czerwca 2016 r.
Szkolenie stanowiło pierwszy etap cyklu edukacyjnego dotyczącego dobrej administracji i partycypacji mieszkańców w sprawach publicznych. Uczestnicy mieli możliwość nabycia i zwiększenia swojej wiedzy w zakresie m.in. funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w kontekście praw obywatelskich, wyznaczników i zasad postępowania dobrej administracji, sposobów komunikacji administracji z obywatelem, a także podstaw i technik partycypacji obywatelskiej (m.in. dostępu do informacji publicznej, petycji, wniosków i skarg, budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego).

Spotkanie z władzami Gminy Łukta – 29 kwietnia 2016 r.
Projekt został oficjalnie rozpoczęty podczas XXI Sesji Rady Gminy w Łukcie, na której przedstawiliśmy jego założenia i planowany harmonogram działań, a także zachęcaliśmy radnych i sołtysów do aktywnego włączenia się w realizację.

O projekcie
Projekt „Kurs na partycypację obywatelską” stanowi wyraz coraz większej świadomości przedstawicieli lokalnych władz w zakresie korzyści, a nawet konieczności angażowania obywateli w proces kreowania lokalnych polityk publicznych. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi ustawowy obowiązek gminy, jednak sposób jej przygotowania zależy od decyzji lokalnych władz. Może opierać się on wyłącznie o analizę danych zastanych; może bazować na wiedzy i doświadczeniu lokalnych liderów, a także może angażować mieszkańców w celu lepszego dostosowania gminnej polityki społecznej do lokalnych uwarunkowań i potrzeb społecznych. Ostatni ze wskazanych sposobów jest dość trudny do realizacji, głównie ze względu na brak świadomości w zakresie partycypacji, bariery komunikacyjne, przestrzenne i indywidualne, a niejednokrotnie nawet niechęć obywateli do jakiejkolwiek aktywności wykraczającej poza życie rodzinne i zawodowe. Warto jednak podejmować wysiłek ich przełamywania, ponieważ są to pierwsze kroki na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Biorąc to pod uwagę opracowaliśmy projekt, którego główny cel stanowi zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy Łukta w obszarze planowania lokalnej polityki społecznej służącej wspieraniu integracji, podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych mieszkańców, a także rozwiązywaniu występujących problemów społecznych. Zaangażowanie mieszkańców w różnych formach w proces opracowywania strategii w połączeniu z działaniami edukacyjnymi w dłuższej perspektywie może przełożyć się na zauważalny wzrost aktywności obywatelskiej.

logo luktaPartner projektu
Gmina Łukta – gmina wiejska położona w powiecie ostródzkim, sąsiadująca z gminami Morąg, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Ostróda (gmina wiejska) i Miłomłyn. Pod względem administracyjnym obejmuje 18 sołectw, w skład których wchodzi 36 miejscowości. Jej powierzchnia wynosi 18 646 ha. W 2014 roku gminę zamieszkiwało ponad 4,5 tys. mieszkańców.